Steunpunt Vluchtelingen De Bilt – Geschiedenis

VluchtelingenWerk De Bilt is opgericht op 14 december 1993. Jarenlang is ze onderdeel geweest van VluchtelingenWerk Nederland, dat al meer dan 25 jaar hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen.

Sinds 2009 gaat VluchtelingenWerk De Bilt zelfstandig verder als Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Doelstelling

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft ten doel:

 1. Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente De Bilt door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Onze missie

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft als missie: het optreden als belangenbehartiger van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Het bevorderen van de sociale en economische zelfredzaamheid van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), die reeds woonachtig zijn in de gemeente De Bilt, staat daarbij voorop. Kerntaken zijn het, door middel van de inzet van vrijwilligers, bieden van maatschappelijk begeleiding en taalondersteuning, en alle andere daarvan afgeleide activiteiten die samenhangen met het realiseren van de missie.

Algemene doelstellingen voor 2017 – 2019

Het Steunpunt streeft ernaar te waarborgen dat:

 • elke vluchteling of -gezin voor de eerste 24 maanden een eigen (vrijwillige) begeleider heeft;
 • elke vluchteling of -gezin voor de eerste 24 maanden een beroep kan doen op taalondersteuning;
 • vrijwilligers, om up-to-date te blijven, deskundigheidsbevordering en bijscholing kan worden aangeboden;
 • cliënten zo snel mogelijk kunnen worden toegeleid naar vrijwilligerswerk en naar betaalde arbeidsplaatsen;
 • nieuwe gezinnen een aantal materiële voorzieningen krijgen, zoals een laptop (waarvoor een kleine eigen bijdrage moet worden betaald) en een administratiepakket om hun ingroei in de Nederlandse samenleving te faciliteren;
 • aan kinderen onder de 18 jaar zwemles wordt aangeboden;
 • er gezocht wordt naar aanvullende fondsen naast de subsidie die van de gemeente wordt ontvangen, om andere bijkomende zaken te kunnen bekostigen zoals kosten voor gezinshereniging of opleidingskosten die niet onder een andere vergoedingsregeling vallen;
 • de samenwerking met externe organisaties en collega-instellingen wordt voortgezet en waar nodig geïntensiveerd, en eventueel nieuwe projecten op touw worden gezet.

Speerpunten voor 2017 – 2019

Toegang vluchtelingen tot vrijwilligerswerk en de arbeidsmarkt

Uit veel onderzoek is gebleken dat het voor vluchtelingen vaak moeilijk is om toegang te krijgen tot vrijwilligerswerk en de arbeidsmarkt. Dit heeft te maken met de beperkte taalbeheersing van vluchtelingen in de beginjaren, maar ook met het feit dat vrijwilligersorganisaties en werkgevers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van wat vluchtelingen te bieden hebben. In de komende jaren willen wij aan beide onderdelen veel aandacht besteden. Gelukkig staan wij hierin niet alleen. Oriëntering op de arbeidsmarkt is onderdeel geworden van de inburgeringscursus. Ook de RSD is bezig met de ontwikkeling van projecten richting opleiding en arbeidsmarkt voor vluchtelingen.

Wij streven er ook naar door deelname aan activiteiten als de Beursvloer en het Maatschappelijk Diner, georganiseerd door Samen voor De Bilt, onze doelgroep onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven. Door bewustwording van de hindernissen bij de toegang tot de arbeidsmarkt voor vergunninghouders, zullen potentiële werkgevers hopelijk meer geneigd zijn hen uit te nodigen voor een gesprek. Zo zal het voor onze cliënten makkelijker zijn een baan te vinden en niet meer afhankelijk te zijn van een uitkering. In dit verband werken wij ook samen met het project We∞Match, een project ontwikkeld met Theaterschool Masquerade bij het KunstenHuis (Het Lichtruim) waar statushouders (‘deelnemers’) onder begeleiding van vrijwilligers (‘buddy’s’, niet zijnde maatschappelijk begeleider van het Steunpunt) met rollenspellen oefenen in het komen tot stage, werk of studie. Het Steunpunt zorgt daarbij voor de werving van cliënten voor dit project.

Daarnaast willen wij rechtstreeks contact opnemen met plaatselijke vrijwilligersorganisaties en bedrijven, om te kijken of daar concrete mogelijkheden liggen voor onze cliënten. Inmiddels is een aantal vrijwilligers aangetrokken, dat zich specifiek met dit onderwerp gaat bezighouden. Wij zijn voornemens dit aantal uit te breiden.

Cliënten zullen door taalondersteuning geholpen worden hun taalgebruik te verbeteren en in de praktijk te brengen om zodoende beter toegerust te zijn voor de arbeidsmarkt. Wij kunnen dit realiseren doordat het aantal taalcoaches van het Steunpunt fors is uitgebreid door een grote toestroom van vrijwilligers. Verder is samenwerking op het gebied van taalverwerving met de bibliotheek en MENS De Bilt in de vorm van Taalpunten De Bilt positief gebleken. Gestreefd wordt deze samenwerking in de volgende periode voort te zetten.

Opleidingsmogelijkheden voor vluchtelingen

Ook opleiding is van wezenlijk belang voor maatschappelijke aansluiting, het vinden van een plaats in de Nederlandse samenleving en een positie op de arbeidsmarkt. In principe worden algemene opleidingen voor jongere vluchtelingen betaald door de Nederlandse overheid. Dit geldt echter niet altijd voor oudere vluchtelingen. Ook specifieke beroepsopleidingen, meer specialistische her- en bijscholingsopleidingen en opleidingen gericht op het aanvullen van een buitenlands diploma, komen doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking. In al deze gevallen is het vaak wel mogelijk om met behulp van specifieke fondsen of door een beroep te doen op sponsoren, alsnog een dergelijke opleiding mogelijk te maken. Het Steunpunt streeft ernaar de reeds bij een aantal vrijwilligers op dit gebied aanwezige deskundigheid verder uit te breiden, om op die manier gericht mogelijkheden te zoeken voor specifieke opleidingsbehoeften van cliënten.

Verruiming woningaanbod voor vluchtelingen

De wisselende maar over het algemeen grote instroom van vluchtelingen in Nederland zal de komende jaren ook gevolgen hebben voor de instroom van vergunninghouders in onze gemeente. Over de wijze waarop onze gemeente daaraan invulling geeft en hoe wij daaraan kunnen bijdragen blijven we intensief contact houden met de gemeente.

De huidige situatie is dat ook zonder vluchtelingen er al sprake is van een huisvestingsprobleem. Voor woningzoekenden uit de regio die al acht tot tien jaar op een wachtlijst staan, is het niet altijd gemakkelijk om te accepteren dat vluchtelingen die minder lang in Nederland zijn, een woning in onze gemeente krijgen aangeboden. Dit probleem kan dan ook alleen worden opgelost, als het woningaanbod voor beide groepen wordt verruimd. Hierop kunnen wij echter maar beperkt invloed uitoefenen.
Gepoogd zal echter worden begrip te genereren voor de positie waarin vluchtelingen zich bevinden. Wij willen proberen dit te doen door inwoners van de gemeente meer te betrekken bij de vluchtelingen, bijvoorbeeld in een project als “Gastvrij De Bilt”.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben geen keuze waar zij gaan wonen. Ze staan niet op de gewone wachtlijst maar hebben een ‘urgentie’ omdat de ontvangende gemeente verplicht is hen op te nemen en passende huisvesting aan te bieden. Als bewoners in de gemeente zich hiervan bewust zouden zijn, komt er hopelijk ook begrip voor het plaatsen van vluchtelingen in vrijgekomen woonruimte.
In De Bilt is inmiddels ook het project “Essenhuis” gerealiseerd, dat tijdelijke woonruimte biedt aan 20 statushouders. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en bieden hier maatschappelijke begeleiding.
Ook blijven wij de komende jaren zelf met diverse partijen om de tafel zitten om alternatieve woonruimte te bespreken teneinde de achterstand in opvang te kunnen verkleinen.

Organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering

De besturen en coördinatoren van de lokale stichtingen De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zullen in 2017 weer structureel samenwerken om de lokale verankering te borgen en te versterken. Op het gebied van deskundigheidsbevordering en bijscholing wordt ook samengewerkt met onafhankelijke vluchtelingenwerkgroepen uit andere gemeenten, zoals Hilversum, Woerden/Oudewater, Nieuwegein, Vianen en Gooi- en Vechtstreek. Ook op andere gebieden, zoals automatisering, wordt verdere samenwerking gezocht. Zo is in 2016 gezamenlijk geïnvesteerd in een cliëntvolgsysteem. Dit project wordt in mei 2017 afgerond en zal het werk van onze vrijwilligers vergemakkelijken. Ook kunnen we met het nieuwe systeem beter voldoen aan de moderne eisen van privacy/beveiliging en is het mogelijk in de loop van 2017 de zogenoemde Zelfredzaamheidsmatrix in te voeren. Niet alleen is dit een goed middel om de vorderingen van de statushouder te kunnen bijhouden en begeleiding op maat te kunnen realiseren, maar ook stelt dit instrument ons in staat om aan de gemeente verantwoording af te leggen over ons werk en de bereikte resultaten.

Professionalisering communicatie

De communicatie door en over het steunpunt zal verder worden geprofessionaliseerd. Wij hebben inmiddels een aantal professionals aan ons weten te binden die -als vrijwilliger- zorgen voor een gestructureerde aanpak. De website is in 2016 geheel vernieuwd. Speerpunt blijft ook onze communicatie via sociale media en de plaatselijke pers.

Nieuwe kantoorruimte

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is gevestigd in Bilthoven in een gehuurd kantoor aan de Kometenlaan. Het kantoor voldoet niet meer aan alle voorwaarden om goed te kunnen functioneren. Daarom wordt nu ingezet op een nieuwe locatie, de verwachting is dat dit in 2017 gerealiseerd zal worden.

Bestuursovereenkomst 2017

Op 18 januari 2017 werd de “Bestuursovereenkomst huisvesting en integratie vluchtelingen regio Utrecht” gesloten tussen de gemeenten die samenwerken in U10-verband (waaronder De Bilt) en in U6-verband. In deze bestuursovereenkomst werd afgesproken in ketenperspectief gezamenlijk regie te gaan voeren op “een snelle doorstroom van statushouders naar huisvesting in gemeenten en werk met oog voor maatschappelijk draagvlak”. Als gezamenlijk uitgangspunt werd onder meer geformuleerd, dat in de regio Utrecht direct na aankomst met integratie zal worden gestart. Men wil dit doel bereiken door informatie uit te wisselen over de gemeentelijke plannen van aanpak op o.a. de gebieden maatschappelijke begeleiding, gezondheidszorg, participatie, onderwijs, educatie, inburgering, werk en inkomen. Desgewenst kan op deze gebieden regionaal samengewerkt worden.

Omdat Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in dit kader een belangrijke rol vervult, hebben wij op verzoek van wethouders Mw. M. Bakker en Mw. A. Brommersma voorstellen geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop genoemde doelen in De Bilt zouden kunnen worden verwezenlijkt, en welke rol het Steunpunt daarbij zou kunnen en willen spelen. Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan vinden de gesprekken hierover plaats.

Vastgesteld 4 april 2017

Coördinatoren

 • Hanneke Eilers
 • Linda de Kruijff
 • Barbara Oosterwaal

Bestuur

 • Adri Peters – voorzitter
 • Manuella Nering Bögel – secretaris
 • Maarten Koster – penningmeester
 • Mareille Suylen – algemeen lid
 • Eric van der Wolk – algemeen lid

Financiering

De gemeente De Bilt subsidieert het grootste deel van de vaste lasten van het Steunpunt. Het Steunpunt is de gemeente daar zeer erkentelijk voor: zonder deze subsidie kan het werk niet worden uitgevoerd. Tevens is duidelijk dat dit werk, gedaan door toegewijde vrijwilligers, veel werk uit handen neemt van gemeenteambtenaren en ook maatschappelijke problemen voorkomt of tijdig signaleert. Voor meer inzicht in de financiële huishouding van het Steunpunt en de gemeentelijke subsidie verwijzen wij naar de Jaarrekening.

Het Steunpunt zal in de komende jaren blijven zoeken naar aanvullende fondsen om bepaalde onvermijdelijke zaken te kunnen blijven doen. Gezinsherenigingen, griffiekosten en leges kosten meer dan de cliënten kunnen opbrengen. Voor deze en andere doelen zal de steun van fondsen gezocht worden. Zo heeft de bijdrage van het fonds Bijzondere Hulp De Bilt in het afgelopen jaar o.a. een gezinshereniging en de betaling van leges mogelijk gemaakt.

In 2017 helpt Het Oranje Fonds het Steunpunt met 35.000 euro aan extra middelen en draagt daarmee substantieel bij aan de professionalisering van de hulpverlening. Tot november 2016 werd het Steunpunt door één parttime coördinator geleid. Doordat het aantal vrijwilligers flink is gegroeid om het toenemend aantal cliënten te kunnen begeleiden en tegelijkertijd meer eisen aan de organisatie worden gesteld, is Linda de Kruijff als assistent-coördinator aan de organisatie toegevoegd. Voor de taalcoaches, in aantal gegroeid van 17 in 2014 tot 51 nu, is Barbara Oosterwaal als eigen coördinator aangesteld. Hierdoor heeft Hanneke Eilers meer gelegenheid het Steunpunt als netwerkorganisatie verder vorm te geven.
De personele uitbreiding was zonder de toegezegde bijdrage van Het Oranje Fonds niet mogelijk geweest.

Gedragscode

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.

Beloningsbeleid

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is een organisatie van 110 vrijwilligers inclusief het bestuur dat bestaat uit vijf leden. Er zijn 3 vaste medewerkers (coördinatoren) met elk een parttime dienstverband van 0.5 – 0.7 fte.

Verslag

Ons jaarverslag 2016 kunt u hier vinden.

Financiële huishouding

Onze jaarrekening 2016 kunt u hier vinden.

ANBI gegevens

Naam instelling
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
RSIN
8043.33.695
KvK nummer
41186514
Vestigingsadres
Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven
Telefoonnummer
030 2292825
E-mail adres
info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl