Steunpunt Vluchtelingen De Bilt – Geschiedenis

VluchtelingenWerk De Bilt is opgericht op 14 december 1993. Jarenlang is ze onderdeel geweest van VluchtelingenWerk Nederland, dat al meer dan 25 jaar hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen.

Sinds 2009 gaat VluchtelingenWerk De Bilt zelfstandig verder als Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Doelstelling

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft ten doel:

  1. Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente De Bilt door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan 2018-2020

Onze missie

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft als missie: het optreden als belangenbehartiger van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Het bevorderen van de sociale en economische zelfredzaamheid van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), die reeds woonachtig zijn in de gemeente De Bilt, staat daarbij voorop. Kerntaken zijn het bieden van maatschappelijke en juridische begeleiding en taalondersteuning, en alle andere daarvan afgeleide activiteiten, door middel van de inzet van vrijwilligers.

Over dit beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven voor iedereen die meer wil weten over ons Steunpunt. In het bijzonder denken we daarbij aan de inwoners van onze gemeente, onze opdrachtgever (de Gemeente De Bilt) en onze ketenpartners, zoals RSD, SSW, MENS De Bilt, WeMatch, Centrum voor Jeugd en Gezin etc. Voor een overzicht van ons werk in 2017 verwijzen wij naar het jaarverslag, te vinden op de website.
In dit beleidsplan formuleren wij eerst drie beleidsmatige speerpunten, waarop wij ons de komende jaren in het bijzonder willen richten.
Vervolgens geven wij de voornaamste taken en daaruit voortvloeiende activiteiten aan die wij in de loop van 2018 willen realiseren.

Download het Beleidsplan 2018-2020

Coördinatoren

  • Hanneke Eilers
  • Linda de Kruijff
  • Barbara Oosterwaal

Bestuur

  • Adri Peters – voorzitter
  • Manuella Nering Bögel – secretaris
  • Charles Evers – penningmeester
  • Mareille Suylen – algemeen lid
  • Marieke Spijkstra – algemeen lid

Financiering

De gemeente De Bilt subsidieert het grootste deel van de vaste lasten van het Steunpunt. Het Steunpunt is de gemeente daar zeer erkentelijk voor: zonder deze subsidie kan het werk niet worden uitgevoerd. Tevens is duidelijk dat dit werk, gedaan door toegewijde vrijwilligers, veel werk uit handen neemt van gemeenteambtenaren en ook maatschappelijke problemen voorkomt of tijdig signaleert. Voor meer inzicht in de financiële huishouding van het Steunpunt en de gemeentelijke subsidie verwijzen wij naar de Jaarrekening.

Het Steunpunt zal in de komende jaren blijven zoeken naar aanvullende fondsen om bepaalde onvermijdelijke zaken te kunnen blijven doen. Gezinsherenigingen, griffiekosten en leges kosten meer dan de cliënten kunnen opbrengen. Voor deze en andere doelen zal de steun van fondsen gezocht worden. Zo heeft de bijdrage van het fonds Bijzondere Hulp De Bilt in het afgelopen jaar o.a. een gezinshereniging en de betaling van leges mogelijk gemaakt.

In 2017 helpt Het Oranje Fonds het Steunpunt met 35.000 euro aan extra middelen en draagt daarmee substantieel bij aan de professionalisering van de hulpverlening. Tot november 2016 werd het Steunpunt door één parttime coördinator geleid. Doordat het aantal vrijwilligers flink is gegroeid om het toenemend aantal cliënten te kunnen begeleiden en tegelijkertijd meer eisen aan de organisatie worden gesteld, is Linda de Kruijff als assistent-coördinator aan de organisatie toegevoegd. Voor de taalcoaches, in aantal gegroeid van 17 in 2014 tot 51 nu, is Barbara Oosterwaal als eigen coördinator aangesteld. Hierdoor heeft Hanneke Eilers meer gelegenheid het Steunpunt als netwerkorganisatie verder vorm te geven.
De personele uitbreiding was zonder de toegezegde bijdrage van Het Oranje Fonds niet mogelijk geweest.

Gedragscode

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.

Beloningsbeleid

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is een organisatie van 110 vrijwilligers inclusief het bestuur dat bestaat uit vijf leden. Er zijn 3 vaste medewerkers (coördinatoren) met elk een parttime dienstverband van 0.5 – 0.7 fte.

Verslag

Ons jaarverslag 2017 kunt u hier vinden.

Financiële huishouding

Onze jaarrekening 2017 kunt u hier vinden.

ANBI gegevens

Naam instelling
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
RSIN
8043.33.695
KvK nummer
41186514
Vestigingsadres
Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven
Telefoonnummer
030 2292825
E-mail adres
info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl