GEPUBLICEERD IN

Vacature Bestuurslid

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt treedt op als belangenbehartiger van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Het Steunpunt biedt  daartoe maatschappelijke en juridische begeleiding en taalondersteuning aan statushouders die in de gemeente De Bilt wonen.


De periode van begeleiding duurt ongeveer 2 jaar, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de statushouder Nederlandse taallessen en zijn er mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar(vrijwilligers-)werk.

Bij het Steunpunt  zijn momenteel ruim 130 vrijwilligers werkzaam, zoals maatschappelijk begeleiders, woonbegeleiders, juridisch adviseurs, taalcoaches en ondersteuners op financieel en administratief gebied. Ook het bestuur van het Steunpunt bestaat uit vrijwilligers. Het Steunpunt wordt geleid door drie medewerkers in dienst van de stichting: een algemeen coördinator, een assistent-coördinator en een coördinator taalcoaches.

Bestuur

Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, initieert en begeleidt nieuwe ontwikkelingen en fungeert als klankbord voor de coördinator. Het voert, samen met de coördinator, met enige regelmaat overleg met de ons werk betreffende wethouders. Dit overleg gaat niet alleen over  de begroting en het beleidsplan, maar ook over de momenteel vorm krijgen de regionale ketenaanpak van  vluchtelingenwerk (“Doorgaande lijn”).  Verder vertegenwoordigen bestuursleden, samen met de coördinator, het Steunpunt bij externe overlegsituaties in de gemeente en het  Regionaal Samenwerkingsverband Vluchtelingenwerk. Het bestuur vergadert zes à zeven keer per jaar, doorgaans aan het eind van de middag of in de avond.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. De bestuursleden hebben naast hun algemene taken als bestuurslid eigen aandachtsgebieden. Naast de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester houden bestuursleden zich o.a. bezig met personeelsbeleid, professionalisering, automatisering en PR-beleid. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 1 à 1,5 dag per maand.

Taken nieuw bestuurslid

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid dat naast de algemene bestuurstaken een aantal specifieke aandachtsgebieden kan overnemen. Dit zijn:

  • Het automatiseringsbeleid van het Steunpunt: momenteel wordt een elektronisch cliëntendossier in gebruik genomen, dat in 2018 op een aantal gebieden zal worden uitgebreid.
  • Het PR-beleid van het Steunpunt en het deelnemen aan de vergaderingen van de PR-commissie

Functie-eisen

  • Affiniteit met de doelgroep en het werk van het Steunpunt
  • Maatschappelijk betrokken en ondernemend
  • Vindt het inspirerend om op visie- en beleidsniveau bezig te zijn
  • Ervaring/affiniteit met bestuurswerk
  • Inzicht in digitaliseringsprocessen
  • Bedrijfsorganisatorische ervaring
  • Eventueel: ervaring/affiniteit mbt PR-beleid en communicatie

Interesse of behoefte aan meer informatie?

Meer informatie over het Steunpunt, zoals ons Beleidsplan 2017-2019, is elders op deze website te vinden. Voor mondelinge informatie kunt u contact opnemen met Adri Peters (voorzitter bestuur): a.peters@steunpuntvluchtelingendebilt.nl, tel. 06-33 976 383. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken aan Manuella Nering Bögel (secretaris bestuur): m.neringbogel@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Gepubliceerd inblog